Sunday, 26th of May 2019

ฉลองจารึกวัดโพธิ์ กัณฑ์มหาราช ๒๕๕๔

ฉลองจารึกวัดโพธิ์ กัณฑ์มหาราช
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติฯ เนื่องในการฉลองจารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลก เวลา 18.02 น. วันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในการฉลองจารึกวัดโพธิ์ : มรดกความทรงจำแห่งโลกพุทธศักราช 2554

โดย ดร.พระครูวินัยธร มานพ กนฺตสีโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน

TOP

home-icon-png-transparent-49191

facebook-e13553374964301

email1