เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิ์ ๕๘

  • พิมพ์

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี
ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘