Monday, 22nd of July 2019

๑๑.ทำนองพา

         ทำนองพา เป็นทำนองพรรณนาความสวยงามของธรรมชาติคำประพันธ์แต่งเป็นร่ายยาว เนื้อความมีอยู่ในกัณฑ์มหาพน แหล่ที่ 2 แหล่ที่ 3 แหล่ที่ 4 แหล่ที่ 5 เป็นแหล่พระอัจจุตฤๅษีพาชูชกชมนกชมไม้ ชมป่า ชมเขา และชมสัตว์ป่า

 

TOP

home-icon-png-transparent-49191

facebook-e13553374964301

email1