Monday, 22nd of July 2019

๑๐.ทำนองกล่อม

             ทำนองกล่อม หมายถึง การใช้เสียงเอื้อนนุ่มนวล เหมือนเพลงกล่อมลูก เช่น แหล่ที่ 4 ของกัณฑ์มหาราช เป็นตอนที่กล่าวถึงเทวดาแปลงกล่อมกัณหาชาลี ตรงนี้เป็นที่มาของเพลงกล่อมลูกด้วย ดังเนื้อความในทำนองหลวงที่กล่าว ว่านอนเสียเถิดสิหนาพ่อนอนแม่นอน ขวัญเอ๋ยขวัญอ่อนขวัญเจ้าอย่าอ้อนอย่าแอ หลับเสียหน่อยเถิดสิหนาพ่อคุณแม่คุณทูลกระหม่อมแม่ ดึกมิใช่น้อย ทั้งดาวเดือนดูหรือนี่ก็มาเคลื่อนคล้อยน้อยไปแล้วหรือนะเจ้ายังไม่หลับเลยด้วยเนื้อความดังที่ยกมาจึงตอนนี้ว่าเป็นแหล่กล่อม

 

TOP

home-icon-png-transparent-49191

facebook-e13553374964301

email1