Sunday, 26th of May 2019

๘.ทำนองย้าย

        ทํานองย้าย หมายถึง การใช้เสียงต่างไปจากระดับเสียงเดิมที่ใช้แหล่ในตอนต้น อาจเป็นเสียงสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็ได้ แต่ความช้าความเร็วยังคงเดิม ทํานองย้ายนี้จะพบในกัณฑ์หิมพานต์แหล่ที่แปดตอนพระเวสสันดรให้ทานช้าง เป็นตอนที่พระเวสสันดร ชมเครื่องทรงช้างที่มอบให้ชาวกลิงคราษฎร์ อีกตอนหนึ่งเป็นแหล่ที่ ๖ ในกัณฑ์ทานกัณฑ์ คือ แหล่ที่ใช้พรรณนาชมสิ่งต่าง ๆ เช่น ชมเครื่องแก้วแหวนเงินทอง ชมม้า ชมรถ เป็นต้น และตอนพระเวสสันดรทำสัตตสดกมหาทานเป็นการบรรยายของที่จะบริจาค ส่วนในกัณฑ์นครกัณฑ์จะมีแหล่ที่ ๕ ตอนท้ายของแหล่ พระเจ้ากรุงสญชัยชมป่าหิมพานต์ และแหล่ที่ ๗ ในกัณฑ์นครกัณฑ์เป็นการชมกระบวนทัพที่เสด็จกลับเมื่องสีพี

 

TOP

home-icon-png-transparent-49191

facebook-e13553374964301

email1