Sunday, 17th of November 2019

แหล่ขันธ์ห้า โดย พระอาจารย์เขียน พระอาจารย์สว่าง

แหล่ขันธ์ห้า โดย พระอาจารย์เขียน พระอาจารย์สว่าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
เสียงนี้บันทึกไว้กว่า  ๔๐ ปี

 

UPLOAD

ภาพพระอาจารย์เขียน ตอนนี้ท่านอายุเกิน ๗๐ ปีแล้ว ส่วนอาจารย์สว่างลาสิกขาไปนานแล้ว

TOP

home-icon-png-transparent-49191

facebook-e13553374964301

email1