Saturday, 14th of December 2019

เทศน์คาถาพัน พระครูพินิจวิหารการ

เทศน์คาถาพันฉบับสมบูรณ์ พระครูพินิจวิหารการ

อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม วรวิหาร มรณภาพนานแล้ว
เป็นพระที่เทศน์คาถาพันได้ดีที่สุด ถือว่าเป็นต้นแบบมาจนถึงปัจจุบัน
ถึงปัจจุบันยังไม่มีใครเหมือน เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

หนงสอสมดไทยดำ3.jpg

TOP

home-icon-png-transparent-49191

facebook-e13553374964301

email1