Saturday, 14th of December 2019

ประวัติย่อพระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ ปาละพันธ์)

 

ประวัติย่อของพระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ์)

 

 

ชื่อ

:

พระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ  ปาละพันธ์)

 

สถานที่เกิด

:

อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

:

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา เลขที่ ๒

 

 

คณะ น.๑ ถนนสนามไชย

 

 

แขวงพระบรมมหาราชวัง

 

 

เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

 

 

รหัสไปรษณีย์  ๑๐๒๐๐

ตำแหน่งหน้าที่การงาน   

:

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตตุพน

 

 

ครูพระสอนศีลธรรม

สถานที่ทำงานปัจจุบัน   

:

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม    

 
 

 

ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ.๒๕๒๑

นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

พ.ศ.๒๕๔๗

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 

วิชาเอกมัธยมศึกษา-ภาษาไทย

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

พ.ศ.๒๕๔๘

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) 

 

วิชาไทยคดีศึกษา

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

พ.ศ.๒๕๔๙

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ศศ.ม.) 

 

สาขาวิชาไทยศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 

พ.ศ.๒๕๕๒   

ปริญญปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

 

สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับ(เรียงลำดับความสำคัญ  ๘ ฉบับ)


 

พ.ศ. ๒๕๕๖  

         ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

         ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ  และเกียรติบัตรบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ  จากสมเด็จพระเทพรัตน   ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔

 

พ.ศ. ๒๕๕๕

         ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนฝึกหัดครู  วิทยาลัยครู  สถาบันราชภัฏ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในโอกาส ๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน  ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕

 

พ.ศ. ๒๕๕๕

        ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๕๕

 

พ.ศ. ๒๕๕๔  

         ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำผู้บำเพ็ญ  คุณประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนาสาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายในประเทศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

พ.ศ.  ๒๕๕๓   

         ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ศศ.ด) สาขาวิชาไทยศึกษาทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการเทศน์มหาชาติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

พ.ศ. ๒๕๕๓

         ได้รับรางวัลโล่สามศรจามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      

พ.ศ. ๒๕๕๒     

         ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

ผลงาน

         แต่งแหล่เรื่องพระมหาชนก จากบทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแผ่คุณธรรมทางพระพุทธศาสนา

         จัดทำหนังสือ เล่าความตามแหล่ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์ลงในหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนด้วยจัดทำหนังสือ สืบสานการเทศน์มหาชาติ เป็นการย่อความจากดุษฎีนิพนธ์  เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนด้วย

         พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http//www.mahachat.com เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางด้านการเทศน์มหาชาติ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา จนถึงมกราคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้ามาศึกษากว่า ๗๕๐,๐๐๐ คน จากนั้นเว็บมีคนเข้ามาแฮกทำให้เว็บไซต์ล่ม ตอนนี้แก้ได้แล้ว

         งานวิจัยเรื่อง  รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการเทศน์มหาชาติในยุคปัจจุบัน และรูปแบบการสืบสานและการพัฒนาทำนองแหล่เทศน์มหาชาติภาคกลาง

TOP

home-icon-png-transparent-49191

facebook-e13553374964301

email1